Algemene voorwaarden

Voordat u contact met ons opneemt voor het maken van een boeking verwijzen wij u eerst vriendelijk naar de algemene voorwaarden.  Bij reservering wordt een formulier voor akkoordverklaring meegestuurd. Gelieve, ondertekend door alle opvarenden, mee te nemen op de dag van vertrek! 


Algemene voorwaarden Bin-d'r-Biena.

 
N. Ingels handelend onder de naam Bin-d'r-Biena is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer72610999 en is gevestigd aan Het Heem 12 (4511 PL) te Breskens.
 
 
Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Opdrachtgever: De Consument, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
3. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Bin-d’r-Biena.
4. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
5. Diensten: de Diensten die Bin-d’r-Biena aanbiedt zijn zeiltochten voor maximaal 4 personen van de leeftijd van 18 jaar of ouder zijn (jonger in overleg) alsmede het aanbieden van zeilcursussen en vistochten.
6. Opdracht: de uitvoering van de Overeenkomst door Bin-d’r-Biena ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde Diensten.
7. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever Opdracht heeft gegeven.
8. De website die door Bin-d’r-Biena gebruikt wordt is: https://www.bindrbiena.nl/

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bin-d’r-Biena, elke Overeenkomst tussen Bin-d’r-Biena en Opdrachtgever en op elke dienst die door Bin-d’r-Biena wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bin-d’r-Biena aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Bin-d’r-Biena is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3.. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Bin-d’r-Biena is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
8. Indien en voor zover voor de uitvoering van de Overeenkomst derde(n) zijn betrokken en bij deze derde(n) producten zijn afgenomen gelden de product- en/of algemene voorwaarden van deze derden.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Bin-d’r-Biena gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2. De aanbiedingen van Bin-d’r-Biena zijn vrijblijvend. Bin-d’r-Biena is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Bin-d’r-Biena het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Bin-d’r-Biena gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Bin-d’r-Biena niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Termijnen in het aanbod van Bin-d’r-Biena zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bin-d’r-Biena niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. In het aanbod worden in beginsel geen kosten opgenomen voor eventuele aanpassingen. Indien wegens onverwachte (weers)omstandigheden last minute aanpassingen nodig zijn, dient Opdrachtgever hiervan de meerkosten te vergoeden tenzij uitdrukkelijk alternatieve mogelijkheden besproken zijn.
7. Opdrachtgever zijnde een Consument kan zich enkel en alleen binnen 14 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst beroepen op het herroepingsrecht, tenzij Bin-d’r-Biena met toestemming van Opdrachtgever al een aanvang heeft gemaakt met zijn dienstverlening. Opdrachtgever zijnde een consument ziet door middel van deze toestemming af van zijn herroepingsrecht..

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Bin-d’r-Biena heeft aanvaard.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Opdracht te geven aan Bin-d’r-Biena, zal Bin-d’r-Biena de Opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail onder voorbehoud bevestigen. Elk aanbod is maximaal 14 dagen geldig, daarna kan Bin-d’r-Biena niet meer aan een Aanbod gehouden worden. De avond, tot maximaal 23:00 uur, voorafgaand aan de aanvang van de Opdracht zal Bin-d’r-Biena het Aanbod definitief bevestigen.
3. Bin-d’r-Biena is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Bin-d’r-Bienaaan Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever kan tot de avond van te voren, tot 23:00, voor aanvang Overeenkomst, de Overeenkomst kosteloos annuleren. Ingeval van annulering van Opdrachtgever na de hierboven genoemde termijn, is Opdrachtgever gehouden 50% van het offertebedrag te vergoeden Bin-d’r-Biena.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Bin-d’r-Biena een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Bin-d’r-Biena kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Bin-d’r-Biena ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een Overeenkomst van Opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt is hij de tot dan gemaakte kosten aan Bin-d’r-Biena verschuldigd alsmede 50% van het offertebedrag. Bin d’r Biena is gerechtigd een aanvullende schadevergoeding te eisen.
6. Zowel Opdrachtgever als Bin-d’r-Biena kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Bin-d’r-Biena nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 
Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst
1. Bin-d’r-Biena zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Bin-d’r-Biena en de zeilboot voldoen aan de wettelijke voorschriften.
2. Bij de uitvoering van de Diensten is Bin-d’r-Biena niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Bin-d’r-Biena, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
3. Indien Opdrachtgever bij de dienstverlening catering verlangt kan Bin-d’r-Biena tegen een aanvullende vergoeding hapjes, lunch en/of drinken verzorgen. Opdrachtgever dient dit tijdig aan te geven. Bin-d’r-Biena zal in ieder geval drinken tijdens de zeiltocht verzorgen.
4. Opdrachtgever is verplicht tijdig alle benodigde informatie, waaronder hydrofobie, behaalde zwemdiploma’s en dieetwensen, en gegevens aan Bin-d’r-Biena te verstrekken. Bij gebreke hiervan kan Bin-d’r-Biena de uitvoering van de Overeenkomst opschorten tot het moment dat de benodigde informatie is ontvangen. Enige schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt, komt geheel voor risico en rekening van Opdrachtgever. Ook indien Bin-d’r-Biena door de opschorting de originele planning niet kan halen en alternatieven dient te regelen, kan Bin-d’r-Biena hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
5. Bin-d’r-Biena hanteert huisregels die voorafgaand de uitvoering van de Diensten aan Opdrachtgever zullen worden uitgelegd.
6. Opdrachtgever en derden dienen zich te onthouden van roken, drank- en drugsgebruik tijdens de zeiltocht alsmede het bij zich hebben van gevaarlijke stoffen, (huis)dieren en/of smokkelwaar.
7. Partijen dienen duidelijke afspraken te maken over calamiteiten en veiligheid. Bin-d’r-Biena is hierin leidend en geeft de vereisten en instructies aan die door Opdrachtgever (strikt) opgevolgd dienen te worden, waaronder het dragen van een reddingsvest. Indien Opdrachtgever niet meewerkt is Bin-d’r-Biena gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en de zeiltocht per direct te stoppen en terug te keren naar de haven. In dat geval blijft Opdrachtgever de reeds overeengekomen vergoeding verschuldigd, en heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
8. Opdrachtgever vrijwaart Bin-d’r-Biena voor alle door hem geleden schade en gevolgschade indien Opdrachtgever (en de andere deelnemer(s)) zich niet houdt aan de opgelegde instructies en (veiligheids)eisen.
9. Enkel en alleen Bin-d’r-Biena is bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, de stand van het water (laag of hoog), het al dan niet kunnen bevaren van vaarroutes, alsmede andere omstandigheden die van invloed zijn op de zeilboot of de zeiltocht, het niet toestaan om te zeilen, de zeiltocht af te breken of de afvaart of aankomst te wijzigen.
10. Opdrachtgever kan, indien akkoord bevonden door Bin-d’r-Biena een zeiltocht verlengen naar de duur van een hele dag en dient de daarbij behorende meerkosten te vergoeden.Wijzigingen na het ondertekenen van de offerte kunnen slechts in overleg met Bin-d’r-Biena toegepast worden indien de aanpassingen beschikbaar zijn en in de planning passen.

Artikel 7 – Zeilcursus
1. Opdrachtgever dient zich tijdig aan te melden voor deelname aan een Cursus. Hierbij dient hij te voldoen aan de gestelde voorwaarden.
2. Bin-d’r-Biena is gerechtigd de Cursus te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat ter uitsluitend oordeel Bin-d’r-Biena om een Cursus te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe datum niet kan, heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kan hij op een andere datum deelnemen aan een Cursus. Indien er naar het oordeel van Bin-d’r-Biena teveel aanmeldingen voor Cursus zijn, heeft Bin-d’r-Biena het recht om de cursus in delen te geven.
3. Indien Opdrachtgever heeft deelgenomen aan een deel van de Cursus, en besluit gedurende de Cursus te stoppen, is Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd en heeft hij geen recht op restitutie van reeds betalende gelden.

Artikel 8 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn voor Opdrachtgever in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen.
2. Opdrachtgever is gehouden om de Diensten van Bin-d’r-Biena voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst te voldoen zoals benoemd in de Overeenkomst, tenzij partijen anders overeenkomen.
3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Bin-d’r-Biena een aanvang zal maken met de dienstverlening.
4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5.Opdrachtgever dient deze kosten ineens binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te voldoen, doch uiterlijk op de dag van vertrek voordat de zeilboot de haven heeft verlaten. Opdrachtgever kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Bin-d’r-Biena een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 9 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen voldoet, zal Opdrachtgever zijnde een Consument eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door Opdrachtgever zijnde een Consument, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Bin-d’r-Biena zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente  vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Bin-d’r-Biena meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 – (Op)Levering
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Bin-d’r-Biena of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Bin-d’r-Biena recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Bin-d’r-Biena bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien er sprake is van een gefaseerde uitvoering is Bin-d’r-Biena gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Bin-d’r-Biena spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Bin-d’r-Biena.
5. De aard van de werkzaamheden van Bin-d’r-Biena brengt met zich mee dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de dienstverlening zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Bin-d’r-Biena nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Bin-d’r-Biena.
 
Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   
1. Bin-d’r-Biena gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website. Opdrachtgever dient in elk geval voor de afvaart zijn naam te geven voor een presentielijst.  Indien daartoe gevraagd zal Bin-d’r-Biena de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan       
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Bin-d’r-Biena verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Bin-d’r-Biena tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Bin-d’r-Biena op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 
Artikel 12 – Opschorting
1.Bin-d’r-Biena heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
2.Bin-d’r-Biena is bevoegd de nakoming van de op hem rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Bin-d’r-Biena is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.
 
Artikel 13 – Overmacht
1. Bin-d’r-Biena is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Bin-d’r-Biena wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Bin-d’r-Biena, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Bin-d’r-Biena zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen en weersomstandigheden, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Bin-d’r-Biena buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 
Artikel 14 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien het verrichten van Diensten door Bin-d’r-Biena leidt tot aansprakelijkheid van Bin-d’r-Biena, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Opdracht in rekening gebrachte kosten, doch ten aanzien van directe schade indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan, behoudens de aanwezigheid van grove schuld of opzet zijdens Bin-d’r-Biena.
2. Bin-d’r-Biena is niet aansprakelijk voor enige gevolg- en immateriële schade doch slechts conform de beperkingen zoals vastgelegd in artikel 7:24 lid 2 BW.
3. Onverminderd het bepaalde van artikel 6:107 BW, heeft ingeval van aan Opdrachtgever en diens gezelschap overkomen letsel, uitsluitend de betreffende persoon een vordering tot vergoeding van de door hem geleden schade. Onverminderd artikel 6:108 BW, hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de ouders en/of kinderen van de betreffende persoon een vordering tot schadevergoeding indien deze de overblijvende echtgenoot, ouders en/of kinderen in hun levensonderhoud voorzag.
4. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Bin-d’r-Biena per gebeurtenis per jaar uitkeert.
5. Indien Opdrachtgever schuld heeft aan, of nalatig is geweest bij het ontstaan van de schade, is Bin-d’r-Biena niet of slechts gedeeltelijk aansprakelijk voor de schade.
6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van zijn persoonlijke eigendommen, bagage en andere aan boord gebrachte
7. Bin-d’r-Biena is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. Bin-d’r-Biena is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
8. Bin-d’r-Biena staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Bin-d’r-Biena verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Opdracht. Bin-d’r-Biena sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Bin-d’r-Biena vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Bin-d’r-Biena binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 
Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Bin-d’r-Biena berusten uitsluitend bij Bin-d’r-Biena en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever geeft Bin-d’r-Biena toestemming de door hem gemaakte foto’s van de zeiltocht te gebruiken en plaatsen op zijn website en Social Media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden.
 
Artikel 17 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Bin-d’r-Biena verstrekt in het kader van een Opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Bin-d’r-Biena van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Bin-d’r-Biena voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Opdracht c.q. Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Bin-d’r-Biena opgestelde adviezen en rapportages.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Bin-d’r-Biena verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.


 
Artikel 18 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Bin-d’r-Biena of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via bindrbiena@gmail.commet als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Bin-d’r-Biena de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Bin-d’r-Biena zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 
Artikel 19 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Bin-d’r-Biena en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Bin-d’r-Biena heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Bin-d’r-Biena en Opdrachtgever, worden beslecht door Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Locatie Middelburg, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.